Mergħat - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Liturġija
EDMUND TEUMA

Numru ISBN: 978-99957-3-089-5
Format: Qoxra ratba
Qjies: 216x136mm
Paġni: 336
Sena: 2018
Immediate availability
€ 7.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

F’mergħat kollhom ħdura jqegħedni...
hemm hu jrejjaqni. (Salm 23)

Il-mergħat li fihom jeħodna l-Mulej huma l-Kelma... hu jrejjaqna bl-istess Kelma. Il-Kelma li kienet mill-bidu dik li ħalqet kollox u dik li għadha llum ukoll tissorprendina bħal għajn li qatt ma tintemm. Meta niġi biex inħejji l-omelija tal-Ħadd, Ħadd wara l-ieħor u sena wara l-oħra, nibqa’ mistagħġeb kif din il-Kelma naraha dejjem ĠDIDA. Dejjem tisfidani b’mod differenti. U jalla, la tagħmel hekk miegħi, tagħmel l-istess ma’ min jismagħha.

Din il-Kelma timxi magħna tul ħajjitna kollha... il-Liturġija tal-Knisja hija sewwasew din: il-ħajja l-ġdida fi Kristu permezz tal-Kelma. F’dan il-ktieb sa ssibu riflessjonijiet qosra dwar il-Vanġeli tal-Ħdud u l-Festi matul is-sena liturġika kollha. U jekk il-Kelma kienet fil-bidu u ħalqet kollox, fil-Vanġelu nsibu l-Kelma li ssir bniedem – Ġesù Kristu. Bih kollox kiseb il-perfezzjoni u permezz tiegħu aħna lkoll mifdija.

Patri Edmund Teuma ried jiġbor dawn il-ħsibijiet li kien qed ixerred dan l-aħħar snin fuq il-media soċjali biex ikunu miġbura fi ktieb u jkunu aktar aċċessibbli. Tolqtok l-essenza fil-qosor u ċ-ċarezza fil-ħsieb... għax Missierna San Franġisk jgħallimna li d-diskorsi tagħna jeħtieġ ikunu qosra, u emmnuni meta jkunu qosra u bis-sens iħallu effett aqwa!

Jalla din il-pubblikazzjoni sservi għal kulħadd bħala mixja lejn il-mergħat fejn lkoll inkunu nistgħu nitrejqu bil-Kelma li tagħti l-Ħajja.
Werrej:

Kelmtejn qabel

SENA A
ŻMIEN L-AVVENT U L-MILIED
 • L-Ewwel Ħadd tal-Avvent: Kunu lesti
 • It-Tieni Ħadd tal-Avvent: Il-predikazzjoni ta’ Ġwanni
 • It-Tielet Ħadd tal-Avvent: Is-sinjali messjaniċi
 • Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent: Ġesù Salvatur tal-poplu
 • Il-Milied ta’ Sidna Ġesù Kristu: Sa mill-bidu: Messija sofferenti
 • Il-Familja Mqaddsa: Mill-Eġittu sejjaħt lil Ibni
ŻMIEN IR-RANDAN U L-GĦID
 • L-Ewwel Ħadd tar-Randan:
  Lill-Mulej Alla tiegħek għandek biss taqdi
 • It-Tieni Ħadd tar-Randan: “Dan hu Ibni l-għażiż isimgħu lilu”
 • It-Tielet Ħadd tar-Randan:
  Emmnu f’Ġesù fuq ix-xhieda tal-mara
 • Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan: “Mur inħasel fis-Silwam”
 • Il-Ħames Ħadd tar-Randan: Kull min jemmen f’Ġesù jgħix
 • Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej: Hosanna lil Bin David
 • Ħamis ix-Xirka. Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej:
  Jum ta’ tifkira
 • Il-Ġimgħa l-Kbira. Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej:
  Refa’ fuqu l-mard tagħna
 • Il-Vġili tal-Għid: Qam mill-Imwiet
 • Ħadd il-Għid: Il-qabar vojt
 • It-Tieni Ħadd tal-Għid: Huma raw u messew, aħna nemmnu
 • It-Tielet Ħadd tal-Għid: Għarfuh fil-qsim tal-ħobż
 • Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid: Ġesù huwa l-bieb
 • Il-Ħames Ħadd tal-Għid: It-Triq, il-Verità, il-Ħajja
 • Is-Sitt Ħadd tal-Għid: Intom għad tarawni
 • Is-Seba’ Ħadd tal-Għid. Tlugħ il-Mulej fis-sema:
  Ġesù għadu magħna
 • Għid il-Ħamsin: Ħudu l-Ispirtu s-Santu
 • It-Trinità Qaddisa: Alla ta lil Ibnu l-waħdieni
 • It-Tifkira tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu: Jiena l-ħobż il-ħaj
ŻMIEN MATUL IS-SENA
 • L-Ewwel Ħadd ta’ matul is-sena. Il-Magħmudija tal-Mulej:
  Dan hu Ibni l-Għażiż
 • It-Tieni Ħadd ta’ matul is-sena: Araw il-Ħaruf ta’ Alla
 • It-Tielet Ħadd ta’ matul is-sena:
  Is-Saltna tas-Smewwiet waslet
 • Ir-Raba’ Ħadd ta’ matul is-sena: Henjin il-foqra fl-ispirtu
 • Il-Ħames Ħadd ta’ matul is-sena:
  Melħ tal-art – dawl tad-dinja
 • Is-Sitt Ħadd ta’ matul is-sena: Iva, iva, u le, le
 • Is-Seba’ Ħadd ta’ matul is-sena: Kunu perfetti
 • It-Tmien Ħadd ta’ matul is-sena: L-ewwel Alla, imbagħad...
 • Id-Disa’ Ħadd ta’ matul is-sena: Talb u għemejjel
 • L-Għaxar Ħadd ta’ matul is-sena: Ġesù jiġri wara l-midinbin
 • Il-Ħdax-il Ħadd ta’ matul is-sena: Is-salvazzjoni waslet
 • It-Tnax-il Ħadd ta’ matul is-sena: Xandru l-Kelma
 • It-Tlettax-il Ħadd ta’ matul is-sena: It-triq tan-Nisrani
 • L-Erbatax-il Ħadd ta’ matul is-sena: L-għerf ta’ Alla
 • Il-Ħmistax-il Ħadd ta’ matul is-sena:
  Nilqgħu l-grazzja ta’ Alla
 • Is-Sittax-il Ħadd ta’ matul is-sena: Is-Saltna tas-Smewwiet
 • Is-Sbatax-il Ħadd ta’ matul is-sena: Aktar dwar is-Saltna
 • It-Tmintax-il Ħadd ta’ matul is-sena:
  “Agħtuhom intom x’jieklu”
 • Id-Dsatax-il Ħadd ta’ matul is-sena: “Salvani, Mulej”
 • L-Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  “Ħenn għalija, Mulej, Bin David”
 • Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Min hu Ġesù għalina?
 • It-Tnejn u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Is-salib iwassal għall-glorja
 • It-Tlieta u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Il-korrezzjoni bejn l-aħwa
 • L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena: Maħfra
 • Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Is-Salvazzjoni tingħata b’xejn
 • Is-Sitta u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Ngħidu “iva” u ngħixuha
 • Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  L-għalqa tad-dwieli
 • It-Tmienja u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena: L-ikla tat-tieġ
 • Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Nisrani tajjeb hu ċittadin tajjeb
 • It-Tletin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Ma jħobbx lil Alla min ma jħobbx lil għajru
 • Il-Wieħed u Tletin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Il-Mulej jħobb lill-umli
 • It-Tnejn u Tletin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Ħejju ruħkom għax ma tafux meta
 • It-Tlieta u Tletin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Nishru u naqdu dmirna
 • L-Erbgħa u Tletin Ħadd ta’ matul is-sena.
  Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu:
  Kristu hu l-Kelma ħallieqa ta’ Alla

SENA B
ŻMIEN L-AVVENT U L-MILIED
 • L-Ewwel Ħadd tal-Avvent: Ma nafux meta sa jiġi sid id-dar
 • It-Tieni Ħadd tal-Avvent: Ħejju t-triq tal-Mulej
 • It-Tielet Ħadd tal-Avvent: Ġwanni u Ġesù
 • Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent: It-tħabbira
 • Il-Milied ta’ Sidna Ġesù Kristu: Marru jgħaġġlu
 • Il-Familja Mqaddsa: “Sa jkun sinjal li jmeruh”
ŻMIEN IR-RANDAN U L-GĦID
 • L-Ewwel Ħadd tar-Randan: Ġesù mġarrab fid-deżert
 • It-Tieni Ħadd tar-Randan: It-Trasfigurazzjoni
 • It-Tielet Ħadd tar-Randan: Ġesù t-Tempju ta’ Alla
 • Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan:
  Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja biex bih hija ssalva
 • Il-Ħames Ħadd tar-Randan:
  Kristu msallab jiġbed il-bnedmin kollha lejh
 • Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej:
  Imbierek min ġej f’isem il-Mulej
 • Ħamis ix-Xirka. Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej:
  It-twaqqif tal-Ewkaristija
 • Il-Ġimgħa l-Kbira. Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej:
  Ġesù, il-Qassis il-Kbir
 • Il-Vġili tal-Għid: Inwasslu ’l Kristu Rxoxt lill-oħrajn
 • Ħadd il-Għid: Għarfuh fil-qsim tal-ħobż
 • It-Tieni Ħadd tal-Għid: Il-ħajja tal-ewwel Insara
 • It-Tielet Ħadd tal-Għid: Xhieda ta’ Kristu Rxoxt
 • Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid: Ir-ragħaj it-tajjeb
 • Il-Ħames Ħadd tal-Għid: Ġesù d-dielja
 • Is-Sitt Ħadd tal-Għid: “Ibqgħu fl-imħabba tiegħi”
 • Is-Seba’ Ħadd tal-Għid. Tlugħ il-Mulej fis-sema:
  Il-missjoni f’idejn l-Appostli
 • Għid il-Ħamsin: L-Ispirtu tal-verità
 • It-Trinità Qaddisa: Alla familja ta’ mħabba
 • It-Tifkira tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu:
  “Dan hu Ġismi. Dan hu Demmi”
ŻMIEN MATUL IS-SENA
 • L-ewwel Ħadd ta’ matul is-sena. Il-Magħmudija tal-Mulej:
  Huwa jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu
 • It-Tieni Ħadd ta’ matul is-sena: Ġesù l-Messija
 • It-Tielet Ħadd ta’ matul is-sena:
  Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba
 • Ir-Raba’ Ħadd ta’ matul is-sena: Ġesù jgħallem bis-setgħa
 • Il-Ħames Ħadd ta’ matul is-sena: Ġesù fejjieq
 • Is-Sitt Ħadd ta’ matul is-sena: Il-fidi tfejjaq
 • Is-Seba’ Ħadd ta’ matul is-sena:
  Ġesù Salvatur tar-ruħ u l-ġisem
 • It-Tmien Ħadd ta’ matul is-sena: Il-bidla li ġab Ġesù
 • Id-Disa’ Ħadd ta’ matul is-sena: Is-Sibt sar għall-bniedem
 • L-Għaxar Ħadd ta’ matul is-sena: Min huma ħut Ġesù?
 • Il-Ħdax-il Ħadd ta’ matul is-sena:
  Saltna ċkejkna b’qawwa moħbija
 • It-Tnax-il Ħadd ta’ matul is-sena:
  Kristu jaħkem fuq il-Ħolqien
 • It-Tlettax-il Ħadd ta’ matul is-sena:
  Kristu jaħkem fuq il-Mewt
 • L-Erbatax-il Ħadd ta’ matul is-sena: Profeta mhux milqugħ
 • Il-Ħmistax-il Ħadd ta’ matul is-sena: Il-missjoni tal-appostli
 • Is-Sittax-il Ħadd ta’ matul is-sena:
  Ġesù mgħallem qatt għajjien
 • Is-Sbatax-il Ħadd ta’ matul is-sena: Ġesù jħenn u jitma’
 • It-Tmintax-il Ħadd ta’ matul is-sena: X’aħna nfittxu f’ Ġesù?
 • Id-Dsatax-il Ħadd ta’ matul is-sena:
  Ġesù hu l-ħobż ħaj li niżel mis-sema
 • L-Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  L-Ewkaristija dewqien tal-eternità
 • Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  “Tridux tmorru intom ukoll?”
 • It-Tnejn u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  L-ispirtu tal-liġi jew it-tradizzjonijiet?
 • It-Tlieta u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Smigħ lit-torox, kliem lill-imbikkmin
 • L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  “Min tgħidu li jien?”
 • Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Qaddejja ta’ kulħadd
 • Is-Sitta u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Nagħrfu l-Mulej fl-oħrajn
 • Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  It-tnejn isiru ġisem wieħed
 • It-Tmienja u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Il-bniedem irid jagħżel
 • Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Nifhmu xi jrid Ġesù
 • It-Tletin Ħadd ta’ matul is-sena: Id-dlam u d-dawl
 • Il-Wieħed u Tletin Ħadd ta’ matul is-sena:
  L-akbar u l-ewwel kmandament
 • It-Tnejn u Tletin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Ma nkunux aħna wkoll bħall-“Kittieba”
 • It-Tlieta u Tletin Ħadd ta’ matul is-sena: Il-Mulej fil-qrib
 • L-Erbgħa u Tletin Ħadd ta’ matul is-sena.
  Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu:
  Saltna ta’ verità

SENA Ċ
ŻMIEN L-AVVENT U L-MILIED
 • L-Ewwel Ħadd tal-Avvent: Inħejju ruħna
 • It-Tieni Ħadd tal-Avvent: Leħen jgħajjat fid-deżert
 • It-Tielet Ħadd tal-Avvent: “Agħmlu penitenza”
 • Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent: Minn Nazaret sa Ġerusalemm
 • Il-Milied ta’ Sidna Ġesù Kristu: Il-Verb sar Bniedem
 • Il-Familja Mqaddsa: “Jeħtieġli nkun f’dak li hu ta’ Missieri”
ŻMIEN IR-RANDAN U L-GĦID
 • L-Ewwel Ħadd tar-Randan: Żmien id-deżert
 • It-Tieni Ħadd tar-Randan: Il-glorja tal-Mulej
 • It-Tielet Ħadd tar-Randan: Il-Mulej jistenna bis-sabar
 • Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan: Il-Mulej tal-ħniena
 • Il-Ħames Ħadd tar-Randan: Il-liġi tal-maħfra
 • Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej: Kristu Sultan
 • Ħamis ix-Xirka. Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej:
  “Kif għamilt jien, hekk agħmlu intom ukoll”
 • Il-Ġimgħa l-Kbira. Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej:
  “Mejjel rasu u radd ruħu”
 • Il-Vġili tal-Għid: “Għala tfittxu qalb il-mejtin lil min hu ħaj?”
 • Ħadd il-Għid: Il-Bxara t-Tajba tixxandar lill-pagani
 • It-Tieni Ħadd tal-Għid: Il-ħidma tal-Appostli
 • It-Tielet Ħadd tal-Għid:
  Setgħa mibnija fuq l-imħabba u l-qadi
 • Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid: Ir-ragħaj jagħraf in-nagħaġ
 • Il-Ħames Ħadd tal-Għid: Is-salib hu l-glorja ta’ Kristu
 • Is-Sitt Ħadd tal-Għid: L-imħabba ta’ Kristu
 • Is-Seba’ Ħadd tal-Għid. Tlugħ il-Mulej fis-sema:
  Issa l-missjoni f’idejn id-dixxipli
 • Għid il-Ħamsin: L-Ispirtu s-Santu jgħallimna kollox
 • It-Trinità Qaddisa: Tliet persuni Alla wieħed
 • It-Tifkira tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu:
  Ikel għal kull min jemmen
ŻMIEN MATUL IS-SENA
 • L-Ewwel Ħadd ta’ matul is-sena. Il-Magħmudija tal-Mulej:
  Isiru wlied adottivi ta’ Alla
 • It-Tieni Ħadd ta’ matul is-sena: Festa ta’ salvazzjoni
 • It-Tielet Ħadd ta’ matul is-sena: Il-bxara t-tajba lill-fqajrin
 • Ir-Raba’ Ħadd ta’ matul is-sena: Salvazzjoni għal kulħadd
 • Il-Ħames Ħadd ta’ matul is-sena: Sajjieda tal-bnedmin
 • Is-Sitt Ħadd ta’ matul is-sena:
  Henjin intom... ħażin għalikom
 • Is-Seba’ Ħadd ta’ matul is-sena:
  “Ħennu bħalma hu ħanin Missierkom”
 • It-Tmien Ħadd ta’ matul is-sena:
  “Minn fomm il-bniedem joħroġ dak li jfur mill-qalb”
 • Id-Disa’ Ħadd ta’ matul is-sena:
  “Ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi”
 • L-Għaxar Ħadd ta’ matul is-sena:
  Il-ħniena tal-Mulej ixandruha d-dixxipli
 • Il-Ħdax-il Ħadd ta’ matul is-sena:
  Min jinħafirlu ħafna jħobb ħafna
 • It-Tnax-il Ħadd ta’ matul is-sena:
  “Inti l-Messija ta’ Alla”
 • It-Tlettax-il Ħadd ta’ matul is-sena: Ġesù jrid kollox
 • L-Erbatax-il Ħadd ta’ matul is-sena: In-Nisrani bin is-sliem
 • Il-Ħmistax-il Ħadd ta’ matul is-sena:
  M’hemmx għedewwa iżda aħwa
 • Is-Sittax-il Ħadd ta’ matul is-sena: L-aħjar sehem
 • Is-Sbatax-il Ħadd ta’ matul is-sena: Talb fil-qosor iżda spiss
 • It-Tmintax-il Ħadd ta’ matul is-sena:
  Ġesù jqassam biss ġid spiritwali
 • Id-Dsatax-il Ħadd ta’ matul is-sena: Henjin aħna jekk nishru
 • L-Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena: Ġesù jifred
 • Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Ftit huma dawk li jsalvaw?
 • It-Tnejn u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Kun umli; kun ġeneruż fl-għotjiet tiegħek
 • It-Tlieta u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Għan-Nisrani veru Kristu l-ewwel
 • L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Il-ħniena ta’ Alla bla tarf
 • Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Lil min sa naqdu: lil Alla jew lill-flus?
 • Is-Sitta u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Tal-aħħar jiġu l-ewwel
 • Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena: Ngħixu l-fidi
 • It-Tmienja u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Irroddu ħajr lil Alla
 • Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Nitolbu bla waqfien
 • It-Tletin Ħadd ta’ matul is-sena: Min jitkabbar jiċċekken
 • Il-Wieħed u Tletin Ħadd ta’ matul is-sena:
  “F’din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni”
 • It-Tnejn u Tletin Ħadd ta’ matul is-sena:
  Alla hu Alla tal-ħajjin
 • It-Tlieta u Tletin Ħadd ta’ matul is-sena: Kull mibdi mitmum
 • L-Erbgħa u Tletin Ħadd ta’ matul is-sena.
  Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu:
  Dan hu l-Messija, il-Maħtur ta’ Alla

SOLENNITAJIET U FESTI
 • 1 ta’ Jannar. MARIJA OMM ALLA:
  Kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb
 • 6 ta’ Jannar jew il-Ħadd wara l-Ewwel tas-Sena.
  L-Epifanija tal -Mulej: Ġew mill-bogħod
 • 2 ta’ Frar. Il-Preżentazzjoni tal -Mulej:
  “Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek”
 • 10 ta’ Frar. L-Appostlu Missierna San Pawl:
  “Morru fid-dinja kollha”
 • 19 ta’ Marzu. San Ġużepp Għarus tal-Verġni Mqaddsa Marija:
  “Int issemmih Ġesù”
 • 24 ta’ Ġunju. It-Twelid ta ’ San Ġwann Battista:
  “Ġwanni jkun jismu”
 • 29 ta’ Ġunju. San Pietru u San Pawl, Appostli:
  Il-kolonni tal-Knisja
 • 6 ta’ Awwissu. It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej: Isimgħu lilu
 • 15 ta’ Awwissu. Il-Verġni Marija Mtellgħa fis-sema:
  “Hienja dik li emmnet”
 • 14 ta’ Settembru. L-EŻALTAZZJONI TAS-SALIB IMQADDES:
  Ta lil Ibnu l-waħdieni
 • 1 ta’ Novembru. IL-QADDISIN KOLLHA: Ix-xirka tal-qaddisin
 • 2 ta’ Novembru. L-GĦID TAL-IMWIET: Henjin
 • 9 ta’ Novembru.
  IL-KONSAGRAZZJONI TAL-BAŻILKA TAL-LATERAN:
  Il-Knisja hi ffurmata mill-Insara
 • 8 ta’ Diċembru.
  IT-TNISSIL BLA TEBGĦA TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA:
  Għal Alla m’hemm xejn li ma jistax isir
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content