Il-Ġmiel tal-Fidi tagħna Vol. 1 - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Fidi
HECTOR SCERRI
Immediate availability
€ 6.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

“Il-ktieb Il-Ġmiel tal-Fidi Tagħna għandu jkun ktieb ta’ utilità, anki fil-mument storiku li għaddejja minnu l-Knisja fil-kuntest tas-soċjetà li qegħdin ngħixu fiha. Fil-ktieb, wieħed għandu jsib tagħlim li juri l-mod kif il-Knisja Kattolika, immexxija mill-Ispirtu s-Santu, tul iż-żmien spjegatilna kif irridu nifhmu dak li hemm fir-Rivelazzjoni u fil-Kelma ta’ Alla. Dan jgħinna biex napprezzaw iktar id-don kbir li hija l-Kelma ta’ Alla li biha Alla l-Missier daħħalna fil-Misteri kbar tiegħu. F’dinja pluralistika li qegħdin ngħixu fiha, fejn nisimgħu kull xorta ta’ messaġġi, dan huwa neċessarju biex inkunu lesti nagħżlu mill-messaġġi differenti li nisimgħu. Jagħtina ċans li nqabblu dak li nisimgħu ma’ dak li tgħallimna u nafu fuq it-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Jiena nawgura li dan il-ktieb iħalli ħafna ġid fil-Poplu tagħna f’dawn il-gżejjer.”
 
L-Arċisqof Pawl Cremona O.P., mill-Preżentazzjoni
Werrej:

Preżentazzjoni ta’ Mons. Arċisqof Pawl Cremona
Daħla tal-awtur

L-Ewwel Taqsima: Il-Kredu tal-Appostli
Għaliex nemmen, għaliex nemmnu
L-ewwel artiklu: Jiena nemmen fAlla l-Missier li jista kollox li ħalaq is-sema u l-art
It-tieni artiklu: Jiena nemmen fĠesù Kristu, Ibnu wieħed, Sidna
It-tielet artiklu: Jiena nemmen fĠesù li kien ikkonċeput mill-Ispirtu s-Santu u twieled minn Marija Verġni
Ir-raba’ artiklu: Jiena nemmen fĠesù Kristu li bata taħt Ponzju Pilatu, sallbuh, miet u difnuh
Il-ħames artiklu: Jiena nemmen li Ġesù Kristu niŻel fil-limbu u wara tlitt ijiem qam mill-imwiet
Is-sitt artiklu: Ġesù tela fis-smewwiet, u qiegħed in-naħa tal-lemin ta Alla l-Missier li jista kollox
Is-seba’ artiklu: Minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin
It-tmien artiklu: Jiena nemmen fl-Ispirtu s-Santu
Id-disa’ artiklu: Nemmen fil-Knisja Mqaddsa Kattolika
L-għaxar artiklu: Nemmen fil-maħfra tad-dnubiet
Il-ħdax-il artiklu: Nemmen fil-qawma mill-imwiet
It-tnax-il artiklu: Nemmen fil-ħajja ta dejjem

It-Tieni Taqsima: Tagħlim dwar il-Verġni Marija
Marija, l-Arka tal-Patt il-Ġdid
Id-dehriet tal-Madonna

It-Tielet Taqsima: Aspetti oħra tal-Fidi u l-Ħajja Nisranija tagħna
Ir-relazzjoni tagħna mal-Kelma ta’ Alla
Il-Viżta Pastorali ta’ Djoċesi
Il-Ħidma Ekumenika fost l-Insara
Il-Papa – Kristu ħelu fuq l-art

Ir-Raba’ Taqsima: Mit-Tagħlim tal-Papa Benedittu XVI
L-Enċiklika dwar it-Tama Nisranija Spe Salvi
L-Enċiklika Soċjali Caritas in Veritate

Il-Ħames Taqsima: Riflessjonijiet Spiritwali
Arti u identità reliġjuża
Il-konverżjoni
Ir-realiżmu politiku skont Pawlu
Id-doni tal-Ispirtu s-Santu
Id-Dehen
L-Għaqal
Il-Qawwa
Ix-Xjenza
Il-Pjetà u l-Biża’ t’Alla
Talba quddiem is-Salib
Offerta ta’ Saċerdot nhar l-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu

Indiċi
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content