Attenti mill-iljun jgħajjat għal għonq it-triq - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Fidi
ELIAS VELLA
Immediate availability
€ 9.85
Add
Dwar dan il-ktieb:

Mhux kulħadd huwa kuntent li int tinsab fi vjaġġ ma’ Ġesù. Hemm xi ħadd li tassew jgħir għalik. Dan huwa Satana, l-iljun li jgħajjat, il-għadu etern tiegħek. Il-problemi ma jistgħux jonqsu imma jekk tgħixhom ma’ Ġesù, inti ssalva. Hija ħaġa ovvja li ġaladarba tħoss l-imħabba ta’ Ġesù u l-azzjoni tiegħu fik, inti tibda tħoss il-bżonn li xxerred il-Bxara t-Tajba f’ħajtek. Issa għandek idea dwar xiex inhu il-ktieb. Jekk trid tagħmel vjaġġ ma’ Ġesù, il-ktieb huwa għalik. Jekk tippreferi tibqa’ fil-wied; erġa’ qiegħdu fuq l-ixkaffa u sib xi ħaġa oħra biex tgħaddi ż-żmien biha.
 
Patri Elias Vella
Werrej:

Għaliex għandek taqra dan il-ktieb?

Kapitlu 01 - Ivvjaġġar fi Kristu
 • Storja ta’ bidwi
 • Ninsabu fi vjaġġ
 • Ħassejt it-toqol ta’ dnubieti”
 • “Ġesù jrid lilek, mhux lil xogħlok”
 • “Seħħ miraklu!”
 • Talb Personali
 • Azzjoni tal-Ispirtu s-Santu
 • “Ħudha bil-mod u agħmel dak li ngħidlek”
 • Ix-xitan
 • Magħżul biex inkun eżorċista
 • Esperjenza ta’ talb għas-saċerdoti

Kapitlu 02 - Laqgħa ma’ Ġesù Fejjieq
 • Ġesù, il-Fejjieq tiegħi
 • Ġesù Għalliem
 • Ġesù Ħabib
 • Ġesù l-Mulej tiegħi
 • Wegħda ta’ fejqan
 • Dimensjonijiet ta’ Fejqan
Fejqan fiżiku
Fejqan spiritwali
Fejqan minn possessjonijiet mix-xitan
Fejqan emozzjonali
Fejqan tal-arblu tar-razza tagħna
 • Insiru sħaħ
 • Fejjieq wieħed... fejjieqa differenti!
Fejqan mirakoluż
Fejqan bil-fidi
Fejqan soprannaturali
Fejqan psikiku
Fejqan divin  
 • Storja fuq Irlandiż

Kapitlu 03 - Ibni darek fuq il-blat
 • Fuq il-blat jew fuq ir-ramel
 • Periklu fit-Tiġdid Kariżmatiku
 • Urini l-frott
 • “Idlek il-kariżmi tiegħi”

Kapitlu 04 - Ngħixu l-problemi tagħna ma’ Ġesù
 • Laqgħa fost ix-xjaten
 • Il-ħass u l-fejqan tal-ġrieħi ta’ dak li jkun
 • Ġesù - bin Alla u bin il-bniedem
 • Ġesù għolla leħnu u beka
 • Ġesù rrabja
 • Ġesù kien ferrieħi
 • Ġesù bata emozzjonalment
 • Ġesù ħass is-sens tal-ħtija
 • Ġesù r-Redentur
 • Tgħix il-problemi ma’ Ġesù            
Storja ta’ ammirral imġarrab
Storja ta’ mara mdejqa
Storja ta’ mara li tibża bil-kbir mill-ħbula
 • Esperjenza ta’ talb I
 • Esperjenza ta’ talb II
 
Kapitlu 05 - Dnubiet u feriti
 • Il-qasam tax-xitan
 • Tliet kategoriji ta’ midinbin
Attitudni ta’ kriminal
Attitudni ta’ miġnun
Kategorija ta’ midneb b’saħħtu
 • Il-Johari Window
L-ewwel parti tat-tieqa
It-tieni parti tat-tieqa
It-tielet parti tat-tieqa
Ir-raba’ parti tat-tieqa
 • Fejqan tal-feriti kkawżati mid-dnub
 • Ammetti dnubek
Eżempju ta’ San Pawl
 • Aċċetta r-responsabbiltà ta’ dnubek
 • Sib l-għerq tad-dnub
Storja ta’ tfajla abbużata
Rabja għas-superjuri
 • Offri dnubek lill-Mulej
Storja ta’ San Ġlormu
L-Iben il-ħali
 • Esperjenza ta’ talb I
 • Esperjenza ta’ talb II

Kapitlu 06 - Dnubiet mibdula f’kariżmi
 • San Pietru
 • San Pawl
 • Marija ta’ Magdala
 • Ġesù jibdel dnubietna f’kariżmi  
Il-Kburija
Dnubiet tal-impurità
Rabja u ribelljoni
L-Għejra
Il-Biża’
Ras iebsa       
 • Dnubiet mibdulin f’kariżmi
 • Konklużjoni
 • Esperjenza ta’ talb
 
Kapitlu 07 - Is-Sagrament ta ’ Rikonċiljazzjoni
 • Laqgħa mal-imħabba ta’ Alla li taħfer
 • Iltaqa’ ma’ Ġesù li jbiddlek
 • Għaliex hemm bżonn li nqerr dnubieti?
Il-parabbola tal-Iben il-ħali
Il-mara adultera
Il-qawmien mill-mewt ta’ Lazzru
 • Erba’ dimensjonijiet tas-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni
Maħfra
Fejqan
Ħelsien
Tisħiħ
 • Esperjenza ta’ talb

Kapitlu 08 - Ix-Xitan: Iljun ifferoċjat
 • Ir-rebħa hija tagħna
 • Ilbsu l-armatura ta’ Alla
 • Ix-xitan jibża’ min-Nisrani
 • Jeżisti x-xitan?
Dawk li ma jemmnux bix-xitan
Dawk li jibżgħu mix-xitan
Dawk li jammiraw lix-xitan
Dawk li ma jitkellmux fuq ix-xitan
Dawk li jemmnu li x-xitan huwa mirbuħ
 • Il-ħafna ismijiet tax-xitan
 • Mirbuħ permezz tas-salib
Imġarrab fid-deżert
Iktar tentazzjonijiet
 • Ġesù jumilja lix-xitan
Ġesù jgħaddi s-setgħa lill-Appostli
Ġesù jgħaddi s-setgħa lid-dixxipli
Ġesù jgħaddi s-setgħa lill-Insara
 • Ix-xitan fl-azzjoni
Talb lix-xitan
 • L-offerti tax-xitan
Is-setgħa
Id-diżubbidjenza
Il-firda
 • Kelb jgħajjat irrabjat

Kapitlu 09 - Ix-Xitan fl-azzjoni
 • L-attakk tax-xitan
It-tentazzjoni
Il-vessazzjoni
L-infestazzjoni
Oppressjoni jew ossessjoni
Il-possessjoni    
 • Għaliex ix-xitan jippossjedi persuna?
Marbuta ma’ Satana
Vittmi tal-okkult
Ostaġġi
 • Bibien li minnhom jidħol ix-xitan
Id-dnub
L-Okkult
Uġigħ u ġrieħi interni

Kapitlu 10 - Il-qasam ta’ wild il-Ħażen
 • Is-Sataniżmu
 • L-Okkultiżmu
Għaliex tinġibed lejn l-okkult?
 • Xi tgħid il-Bibbja?
Kontra s-Sataniżmu
Kontra l-okkult
Kontra l-ispiritiżmu
 • Maġija bajda
 • Forom varji tal-okkult
 • X’hemm ħażin li tkun taf il-futur?
 • Żewġ proġetti differenti dwari
 • Il-qarrejja tax-xorti jistgħu jfejqu
 • Il-maġija s-sewda
 • L-ispiritiżmu
 • L-ispiritiżmu u l-manifestazzjonijiet tiegħu
 • Eżamina l-għerq
 • Tiġġieled lix-xitan
 • Obdi lil Alla, mhux lix-xitan
 • It-tkeċċija tax-xitan                  
Talba tal-eżorċiżmu
Talb għall-ħelsien
Awto-eżorċiżmu
 • Il-ministri tal-ħelsien

Kapitlu 11 - Il-Mentalità ta’ “Era l-Ġdida”
 • Il-fenomenu tal-Era l-Ġdida
 • Definizzjoni ta’ Era l-Ġdida
Twelid mill-ġdid
Direzzjoni
Kristalli
Titjib tal-ħiliet personali
 • Theddid tal-Era l-Ġdida
Il-Moniżmu
Ġesù Kristu, mhux aktar Salvatur
Spiritwalitajiet diversi
Emozzjoni kontra l-intellett
Njostiċiżmu
Ri-inkarnazzjoni
Dehra sħiħa tal-bniedem       
 • Mediċina Alternattiva
 • Xi rridu ngħidu aħna l-Insara fuq il-Mediċina Alternattiva?
 • L-Era l-Ġdida u l-Kristjaneżmu
 • L-Era l-Ġdida hija magħrufa wkoll bħala l-era ta’ Aquarius
 • Konklużjoni
 
Kapitlu 12 - Kif tiġġieled lix-xitan
 • Armi kontra x-xitan
L-Isem u d-Demm ta’ Ġesù
Is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni
L-Ewkaristija
Tifħir u qima
Kelmet il-Mulej
L-Ispirtu s-Santu
Marija
Is-Sawm           
 • Punti ta’ min isegwi waqt it-talb għall-ħelsien
Sib ir-raġuni vera
Il-kawżi tal-problema
Għajnuna xjentifika u spiritwali
Fatturi ereditarji
Imġiba sesswali
Iċ-ċaħda tiegħek innifsek
Nuqqas ta’ maħfra u ħruxija       
 • Konklużjoni
 • It-talb għall-ħelsien
 • Talba għall-ħelsien
   
Kapitlu 13 - La tibżgħux!
 • Erba’ emozzjonijiet bażiċi
Il-Biża’
Ir-Rabja
Is-sens ta’ ħtija
L-Anzjetà    
 • Nitkellmu dwar beżgħat
Storja ta’ tiġieġa
 • Biża’ bħala rigal ta’ Alla
 • Il-biża’ ta’ Alla u l-biża’ minn Alla
 • Biża’ mill-missjoni ta’ Alla
 • “Beżgħat żgħar miġbura”
 • Iċ-ċaħda tagħna nfusna bħala l-għerq tal-biża’
 • Kritiku u aggressiv
 • Diffikultà biex taqsam mal-oħrajn il-fallimenti
 • Kif infiq mill-beżgħat?            
Mill-aspett psikoloġiku
Mill-aspett spiritwali
 • Kristoterapija
 • Esperjenza ta’ talb I
 • Esperjenza ta’ talb II

Kapitlu 14 - Il-Ħelsien tal-mejtin
 • Il-luttu huwa fejqan
Tħossok ħati għall-mewt tal-missier
 • Il-ħelsien tal-mejtin
 • Kuntatt mal-mejtin u l-ispiritiżmu
 • Fejqan tal-arblu tar-razza
 • Mistoqsijiet teoloġiċi
 • Każijiet konkreti
 • Persuni li ppruvaw jagħmlu suwiċidju
 • Kelma dwar l-abort
 • Xi ngħidu dwar l-abort?          
Anzjetà fil-familja
 • Fejqan ta’ rbit negattiv
 • Talba għall-ħelsien tal-mejtin
 
Kapitlu 15 - Xitan trux u mutu
 • Nagħaġ bla ragħaj
 • Spirtu mutu u trux
 • Fejn huma r-rgħajja
 • Eħlisni minn dan ix-xitan mutu
     
Kapitlu 16 - Imħarsin mill-anġli
 • Mikiel, Rafel u Gabrijel
 • L-Anġli kustodji tagħna
 • Nitolbu lill-anġlu tagħna
   
Kapitlu 17 - Tgħix l-kelma ta’ Alla
 • Xita li ssaqqi l-art
 • L-Ispirtu jagħmilha ħajja
 • Imsejken Pietru!
 • Dan huwa l-vjaġġ
     
Kapitlu 18 - Is-Saltna tinsab fik
 • Il-Kummissjoni l-Kbira
 • Saltna ta’ mħabba
 • Ngħixu s-Saltna
 • Int ixxandar dak li int
 • Id-Dar ta’ Israel
       
Kapitlu 19 - Min hu l-Mulej li qed taqdi?
 • Franġisku huwa sfidat
 • Sejħa għal radikaliżmu
 • Bil-qawwa tal-Ispirtu
 • Esperjenza ta’ talb
     
Għeluq
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content