Amoris Laetitia - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Dokumenti
PAPA FRANĠISKU
Immediate availability
€ 6.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

Il-ferħ tal-imħabba fil-familji hu wkoll il-ferħ tal-Knisja. Kif urewna l-Padri Sinodali, minkejja l-għadd ta’ sinjali ta’ kriżi fiż-żwieġ, “ix-xewqa għall-familja tibqa’ ħajja, speċjalment fost iż-żgħażagħ, u tqanqal lill-Knisja. Din l-Eżortazzjoni nixtieqha tkun proposta għall-familji Nsara, li tħeġġiġhom biex jistmaw id-doni taż-żwieġ u tal-familja, u jżommu mħabba qawwija u mimlija bil-valuri tal-ġenerożità, l-impenn, il-fedeltà u s-sabar. Bil-proposti tagħha nixtieq inħeġġeġ lil kulħadd ikun sinjal ta’ ħniena u ta’ qrubija hemm fejn il-ħajja tal-familja mhix qed isseħħ b’mod perfett jew mhix tingħax fis-sliem u l-hena.
(Il-Papa Franġisku)
Werrej:

Il-ferħ tal-imħabba [1-7]

L-Ewwel Kapitlu - FID-DAWL TAL-KELMA [8]
Int u martek [9-13]
Uliedek bħal xitel taż-żebbuġ [14-18]
Mixja ta’ tbatija u ta’ tixrid tad-demm [19-22]
Xogħol idejk [23-26]
Il-ħlewwa tat-tgħanniqa [27-30]

It-Tieni Kapitlu - IR-REALTÀ U L-ISFIDI TAL-FAMILJI [31]
Il-qagħda tal-familja llum [32-49]
Xi sfidi [50-57]

It-Tielet Kapitlu - ĦARSITNA FUQ ĠESÙ: IL-VOKAZZJONI TAL-FAMILJA [58-60]
Ġesù jġedded il-pjan divin u jwettqu sal-aħħar [61-66]
Il-familja fid-dokumenti tal-Knisja [67-70]
Is-sagrament taż-żwieġ [71-75]
Iż-żerriegħa tal-Verb u sitwazzjonijiet imperfetti [76-79]
It-trasmissjoni tal-ħajja u l-edukazzjoni tal-ulied [80-85]
Il-familja u l-Knisja [86-88]

Ir-Raba’ Kapitlu - L-IMĦABBA FIŻ-ŻWIEĠ [89]
L-imħabba tagħna ta’ kuljum [90]
Sabar [91-92]
Imġiba tajba [93-94]
Infiqu mill-għira [95-96]
Bla ma tintefaħ jew titkabbar [97-98]
Ma tagħmilx dak li mhux xieraq [99-100]
Distakk ġeneruż [101-102]
Bla vjolenza interjuri [103-104]
Maħfra [105-108]
Nifirħu mal-oħrajn [109-110]
Kollox tagħder [111-113]
Fiduċjuża [114-115]
Tittama [116-117]
Kollox tissaporti [118-119]
Nikbru fl-imħabba konjugali [120-122]
F’komunjoni waħda tul ħajjitna kollha [123-125]
Ferħ u ġmiel [126-130]
Niżżewġu għax ninħabbu [131-132]
Imħabba li tidher u tikber [133-135]
Id-djalogu [136-141]
Imħabba kollha passjoni [142]
Id-dinja tal-emozzjonijiet [143-146]
Alla jrid il-ferħ ta’ wliedu [147-149]
Id-dimensjoni erotika tal-imħabba [150-152]
Vjolenza u manipulazzjoni [153-157]
Żwieġ u verġinità [158-162]
Il-bidla fl-imħabba [163-164]

Il-Ħames Kapitlu - L-IMĦABBA SSIR GĦAMMIELA [165]
Nilqgħu ħajja ġdida [166-167]
L-imħabba fl-istennija waqt it-tqala [168-171]
Imħabba ta’ omm u ta’ missier [172-177]
Ħajja għammiela mwessgħa [178-184]
Dixxerniment tal-ġisem [185-186]
Il-ħajja fil-familja f’sens wiesa’ [187]
Inkunu wlied [188-190]
L-anzjani [191-193]
Insiru aħwa [194-195]
Qalb kbira [196-198]

Is-Sitt Kapitlu - XI PERSPETTIVI PASTORALI [199]
Inxandru llum l-Evanġelju tal-familja [200-204]
Ngħinu lill-għarajjes fil-mixja ta’ tħejjija għaż-żwieġ [205-211]
It-tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni [212-216]
Insieħbu fl-ewwel snin tal-ħajja taż-żwieġ [217-222]
Xi riżorsi [223-230]
Ir-riskju tal-kriżijiet, l-ansjetajiet u d-diffikultajiet [231]
L-isfidi tal-kriżijiet [232-238]
Ġrieħi qodma [239-240]
Insieħbu wara l-firdiet u d-divorzji [241-246]
Xi sitwazzjonijiet kumplessi [247-252]
Meta l-mewt tolqot bin-niggieża tagħha [253-258]

Is-Seba’ Kapitlu - INSAĦĦU L-EDUKAZZJONI TAL-ULIED [259]
Fejn qegħdin l-ulied? [260-262]
Il-formazzjoni etika tal-ulied [263-267]
Il-valur tal-korrezzjoni bħala stimolu [268-270]
Realiżmu kollu sabar [271-273]
Il-ħajja fil-familja bħala kuntest edukattiv [274-279]
Iva għall-edukazzjoni sesswali [280-286]
Ngħaddu l-fidi [287-290]

It-Tmien Kapitlu - INSIEĦBU, NIDDIXXERNU U NINTEGRAW ID-DGĦUFIJA [291-292]
Il-gradwalità fil-pastorali [293-295]
Id-dixxerniment tal-qagħdiet hekk imsejħa “irregolari” [296-300]
Iċ-ċirkustanzi attenwanti f’dixxerniment pastorali [301-303]
In-normi u d-dixxerniment [304-306]
Il-loġika tal-ħniena pastorali [307-312]

Id-Disa’ Kapitlu - L-ISPIRITWALITÀ TAL-MIŻŻEWĠIN U TAL-FAMILJA [313]
Spiritwalità tal-komunjoni sopranaturali [314-316]
Imxerkin fit-talb, għad-dawl tal-misteru tal-Għid [317-318]
Spiritwalità tal-imħabba esklussiva u ħielsa [319-320]
Spiritwalità tal-għożża, tal-faraġ u li tħeġġeġ [321-325]

Talba lill-Familja Mqaddsa
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content