Verbum Domini - Copy - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
VERBUM DOMINI
Il-Kelma tal-Mulej
Qoxra iebsa
Qoxra ratba
Awtur: Benedittu XVI
Traduzzjoni: Francesco Pio Attard
Kategorija: Dokumenti
Numru ISBN: 978-99957-3-089-5
Format: Qoxra iebsa/ratba
Qjies: 210x148mm
Paġni: 192
Sena: 2020
Prezz: Qoxra iebsa €7.50 / Qoxra ratba: €4.50

Dwar dan il-ktieb:

Jinkludi wkoll l-motu proprju APERUIT ILLIS

“Biex iżid jibni fuq dak it-tagħlim, Benedittu XVI fl-2008 sejjaħ Assemblea tas-Sinodu tal-Isqfijiet fuq it-tema ‘Il-Kelma ta’ Alla fil-ħajja u fil-missjoni tal-Knisja’, li warajh xandar l-Eżortazzjoni appostolika Verbum Domini, li fiha tagħlim essenzjali għall-komunitajiet tagħna. Dan id-Dokument, b’mod partikulari, jinżel iktar fil-fond tal-karattru ħaj u attiv tal-Kelma ta’ Alla, fuq kollox meta fl-azzjoni liturġika joħroġ il-karattru sagramentali tagħha.”
Il-Papa Franġisku, Aperuit illis, n. 2
Daħla minn Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna

Eżortazzjoni Appostolika VERBUM DOMINI
Introduzzjoni [1]
Biex il-ferħ tagħna jkun sħiħ [2]
Mid-“Dei Verbum” għas-Sinodu fuq il-Kelma ta’ Alla [3]
Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Kelma ta’ Alla [4]
Il-Prologu tal-Evanġelju ta’ Ġwanni bħala gwida [5]

L-EWWEL PARTI - VERBUM DEI

Alla li jitkellem
Alla li jiddjaloga [6]
Analoġija tal-Kelma ta’ Alla [7]
Id-dimensjoni kożmika tal-Kelma [8]
Il-ħolqien tal-bniedem [9]
Ir-realiżmu tal-Kelma [10]
Kristoloġija tal-Kelma [11-13]
Id-dimensjoni eskatoloġika tal-Kelma ta’ Alla [14]
Il-Kelma ta’ Alla u l-Ispirtu s-Santu [15-16]
Tradizzjoni u Skrittura [17-18]
L-Iskrittura Mqaddsa, l-ispirazzjoni u l-verità [19]
Alla Missier, għajn u bidu tal-Kelma [20-21]

It-tweġiba tal-bniedem għal Alla li jitkellem
Imsejħin nidħlu fil-Patt ma’ Alla [22]
Alla jisma’ lill-bniedem u jwieġeb għall-mistoqsijiet tiegħu [23]
Niddjalogaw ma’ Alla permezz tal-kelma tiegħu [24]
Il-Kelma ta’ Alla u l-fidi [25]
Id-dnub bħala n-nuqqas ta’ smigħ tal-Kelma ta’ Alla [26]
Marija “Mater Verbi Dei” u “Mater fidei” [27-28]

L-interpretazzjoni tal-Iskrittura Mqaddsa fil-Knisja
Il-Knisja l-ewwel post tal-ermenewtika tal-Bibbja [29-30]
“Ir-ruħ tat-Teoloġija mqaddsa” [31]
Żvilupp tar-riċerka biblika u Maġisteru tal-Knisja [32-33]
L-ermenewtika biblika Konċiljari:
indikazzjoni li għandna nilqgħu [34]
Il-periklu tad-duwaliżmu u l-ermenewtika sekularizzata [35]
Fidi u raġuni fil-ħarsa tagħna lejn l-Iskrittura [36]
Tifsira litterali u tifsira spiritwali [37]
Jeħtieġ nittraxxendu l-“ittra” [38]
L-għaqda intrinsika tal-Bibbja [39]
Ir-relazzjoni bejn it-Testment il-Qadim u l-Ġdid [40-41]
Il-paġni “mudlama” tal-Bibbja [42]
L-Insara u l-Lhud quddiem l-Iskrittura Mqaddsa [43]
L-interpretazzjoni fundamentalista tal-Iskrittura Mqaddsa [44]
Djalogu bejn Ragħajja, teologi u eseġeti [45]
Bibbja u ekumeniżmu [46]
Konsegwenzi fuq l-impostazzjoni tal-istudji teoloġiċi [47]
Il-qaddisin u l-interpretazzjoni tal-Iskrittura [48-49]

IT-TIENI PARTI - VERBUM IN ECCLESIA

Il-Kelma ta’ Alla u l-Knisja
Il-Knisja tilqa’ l-Kelma [50]
Il-preżenza dejjiema ta’ Kristu fil-ħajja tal-Knisja [51]

Il-Liturġija, post ipprivileġġjat tal-Kelma ta’ Alla
Il-Kelma ta’ Alla fil-Liturġija mqaddsa [52]
L-Iskrittura Mqaddsa u s-Sagramenti [53]
Il-Kelma ta’ Alla u l-Ewkaristija [54-55]
Is-sagramentalità tal-Kelma [56]
L-Iskrittura Mqaddsa u l-Lezzjonarju [57]
Ix-xandir tal-Kelma u l-ministeru tal-lettorat [58]
L-importanza tal-omelija [59]
Opportunità ta’ Direttorju omeletiku [60]
Il-Kelma ta’ Alla, ir-Rikonċiljazzjoni u d-Dilka tal-Morda [61]
Il-Kelma ta’ Alla u l-Liturġija tas-Sigħat [62]
Il-Kelma ta’ Alla u Ktieb il-Barkiet [63]
Suġġerimenti u proposti konkreti
għall-animazzjoni liturġika [64]
a) Ċelebrazzjonijiet tal-Kelma ta’ Alla [65]
b) Il-Kelma u s-skiet [66]
ċ) Ix-xandir solenni tal-Kelma ta’ Alla [67]
d) Il-Kelma ta’ Alla fit-tempju Nisrani [68]
e) L-esklussività tat-testi bibliċi fil-Liturġija [69]
f) Kant liturġiku mnebbaħ mill-Bibbja [70]
ġ) Attenzjoni partikulari għal dawk neqsin mis-smigħ
u mill-vista [71]

Il-Kelma ta’ Alla fil-ħajja tal-Knisja
Il-laqgħa mal-Kelma ta’ Alla fl-Iskrittura Mqaddsa [72]
L-animazzjoni biblika tal-ħidma pastorali [73]
Id-dimensjoni biblika tal-katekeżi [74]
Il-formazzjoni biblika tal-Insara [75]
L-Iskrittura Mqaddsa fil-laqgħat kbar ekkleżjali [76]
Il-Kelma ta’ Alla u l-vokazzjonijiet [77]
a) Il-Kelma ta’ Alla u l-Ministri ordnati [78-81]
b) Il-Kelma ta’ Alla u l-kandidati għall-Ordni Sagri [82]
ċ) Il-Kelma ta’ Alla u l-ħajja kkonsagrata [83]
d) Il-Kelma ta’ Alla u l-fidili lajċi [84]
e) Il-Kelma ta’ Alla, iż-żwieġ u l-familja [85]
Il-qari tal-Iskrittura Mqaddsa
fi spirtu ta’ talb u l-“lectio divina” [86-87]
Il-Kelma ta’ Alla u t-talb Marjan [88]
Il-Kelma ta’ Alla u l-Art Imqaddsa [89]

IT-TIELET PARTI - VERBUM MUNDO

Il-missjoni tal-Knisja: li xxandar il-Kelma ta’ Alla lid-dinja
Il-Kelma tal-Missier u lejn il-Missier [90]
Inxandru lid-dinja l-“Lógos” tat-Tama [91]
Mill-Kelma ta’ Alla l-missjoni tal-Knisja [92]
Il-Kelma u s-Saltna ta’ Alla [93]
L-imgħammdin kollha responsabbli għat-tħabbira [94]
Il-ħtieġa tal-“missio ad gentes” [95]
Tħabbira u evanġelizzazzjoni ġdida [96]
Il-Kelma ta’ Alla u x-xhieda Nisranija [97-98]

Il-Kelma ta’ Alla u l-impenn fid-dinja
Naqdu lil Ġesù fl-“iżgħar fost dawn ħutu” (Mt 25:40) [99]
Il-Kelma ta’ Alla
u l-impenn b’risq il-ġustizzja fis-soċjetà [100-101]
It-tħabbira tal-Kelma ta’ Alla,
ir-rikonċiljazzjoni u l-paċi bejn il-popli [102]
Il-Kelma ta’ Alla u l-imħabba ħawtiela [103]
It-tħabbira tal-Kelma ta’ Alla u ż-żgħażagħ [104]
It-tħabbira tal-Kelma ta’ Alla u l-migranti [105]
It-tħabbira tal-Kelma ta’ Alla u min qed ibati [106]
It-tħabbira tal-Kelma ta’ Alla u l-foqra [107]
Il-Kelma ta’ Alla u l-ħarsien tal-ħolqien [108]

Il-Kelma ta’ Alla u l-kulturi
Il-valur tal-kultura għall-ħajja tal-bniedem [109]
Il-Bibbja bħala kodiċi kbir għall-kulturi [110]
L-għarfien tal-Bibbja fl-iskejjel u l-universitajiet [111]
L-Iskrittura Mqaddsa
fl-għadd ta’ espressjonijiet artistiċi tagħha [112]
Il-Kelma ta’ Alla u l-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali [113]
Il-Bibbja u l-inkulturazzjoni [114]
Traduzzjonijiet u tixrid tal-Bibbja [115]
Il-Kelma ta’ Alla tegħleb il-limiti tal-kulturi [116]

Il-Kelma ta’ Alla u d-djalogu interreliġjuż
Il-valur tad-djalogu interreliġjuż [117]
Djalogu bejn l-Insara u l-Musulmani [118]
Djalogu mar-reliġjonijiet l-oħra [119]
Djalogu u libertà reliġjuża [120]

Għeluq
Il-kelma definittiva ta’ Alla [121]
Evanġelizzazzjoni ġdida u smigħ ġdid [122]
Il-Kelma u l-ferħ [123]
“Mater Verbi et Mater lætitiæ” [124]

Ittra Appostolika APERUIT ILLIS
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content