Tħobb ifisser tgħix - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
Titli
Fidi
ELIAS VELLA
Availability: 19
€ 7.00
Add
Dwar dan il-ktieb:

L-għan ta’ dan il-ktieb huwa li niltaqgħu ma’ Ġesù u li jkollna esperjenza tiegħu li tbiddilkom. Min jista’ jbiddilkom? Ebda esseri uman ma jista’ jagħmel dan, kemm jekk ikun Malti kemm jekk ikun mill-Istati Uniti jew minn xi parti oħra tad-dinja. Huwa biss Ġesù li jista’ jagħmel dan, bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. U dan Ġesù jagħmlu u jagħmlu għalikom waqt li qegħdin taqraw dan il-ktieb. Dan intom temmnuh?
Werrej:

NOTA TAL-EDITUR
PREŻENTAZZJONI
Kelma ta’ ħabib lill-qarrejja tiegħi

Kapitlu I: ALLA JRIDEK TKUN SĦIĦ
 • Ilkoll neħtieġu l-fejqan
 • Kawżi tat-tbatijiet tagħna
Aħfer lilek innifsek u lill-oħrajn
Aċċetta l-fallimenti tiegħek
Aċċetta l-limitazzjonijiet tiegħek
Aċċetta r-realtà li inti midneb
 • L-għan ta’ dan il-ktieb
Laqgħa ma’ Ġesù bħala l-fejjieq tagħna
Id-dixxipli ta’ Għemmaws
Nesperjenzaw il-preżenza ta’ Ġesù
Insegwu lil Ġesù
 • Xi Linji Gwida
Aħna lkoll oriġinali
Ħallu lil Alla jagħmel dan
Storja ta’ kowċ
Kunu sinċiera
 • Niltaqgħu ma’ Ġesù fit-talb
L-ewwel stadju: it-talb huwa li nisma’ lill-Mulej
It-tieni stadju: it-talb huwa li niftaħ qalbi quddiem il-Mulej
It-tielet stadju: it-talb bħala kontemplazzjoni
Ir-raba’ stadju: it-talb bħala bidla f’Ġesù
Nobgħod lil seħibti
Il-ħames stadju: ħalli l-Ispirtu jitlob fik
Esperjenza ta’ talb
Mistoqsija I – Naqsmu ma’ Alla

Kapitlu II: JIEN INĠIBILKOM ĦAJJA ABBUNDANTI
 • Il-fejqan huwa proċess
Ejjew nirrealizzaw li Alla jħobbna
Ejjew inħobbu lilna nfusna
Ejjew naċċettaw u nagħtu l-imħabba
Ejjew ninfetħu għall-imħabba
Ejjew ngħixu fil-libertà tassew
 • It-talb għall-fejqan u l-kundizzjonijiet tiegħi
Fiduċja f’Alla
Naqsmu l-awtorità ma’ Kristu
Naġixxu f’isem Ġesù
Naġixxu skont il-pjan ta’ Alla
Nibqgħu fih
Naħfru
Aħna fejjieqa feruti
 • Alla għandu bżonn il-koperazzjoni tiegħek
Il-parabbola ta’ għasfur imlewwen
L-ewwel reazzjoni
It-tieni reazzjoni
It-tielet reazzjoni
Ir-raba’ reazzjoni
Il-ħames reazzjoni
 • Ping-Pong mal-Mulej
Storja ta’ omm imweġġgħa
 • Ministeru tat-talb għall-Fejqan
Preparazzjoni
Niżżu ħajr
Dixxerniment
Inċedu
 • Ftit pariri importanti
Esperjenza ta’ talb
Mistoqsija II – Meta l-imgħoddi huwa tassew imgħoddi?
Mistoqsija III – Naffrontaw il-persuna maħfura

Kapitlu III: HIJA L-IMĦABBA LI TFEJJAQ
 • Storja ta’ kitarra skurdata
 • Missjoni biex nevanġelizzaw u nfejqu
 • L-għan tal-fejqan
Il-fejqan tar-raġel ħdejn l-għadira ta’ Betzata
 • L-użu tal-mediċina fil-fejqan
 • Ġesù ma juża ebda teknika
 • Min għandu l-qawwa li jfejjaq?
 • Persuni diġà mfejqa
Mara mfejqa mit-telfa ta’ żewġha
 • Persuni fil-proċess tal-fejqan
 • Persuni relatati ma’ xulxin
Bint Ġajru qamet għall-ħajja
 • Alla huwa mħabba
Storja ta’ raġel għama
 • Inħallu lil Alla jħobbna
 • L-imħabba ta’ Alla hija mħabba personali
 • Ftit linji gwida
Mistoqsija IV – Ħobbu lillkom infuskom bħalma jħobbkom Alla
Mistoqsija V – Ġesù tassew irid il-fejqan tiegħi?

Kapitlu IV: AGĦŻLU L-ĦAJJA, MHUX IL-MEWT
 • Riċerka f’università Amerikana
Storja ta’ Anna
Storja dwar San Franġisk
 • Is-sigriet tal-aċċettazzjoni
 • Aċċettaw lilkom infuskom
 • Il-problema meta ma naċċettawx lilna nfusna
Storja ta’ mara li ma taċċettax lilha nfisha
 • Aċċettaw iċ-ċirkustanzi u sitwazzjonijiet li qegħdin tgħixu fihom
 • Aċċettaw lill-persuni ta’ madwarkom
 • Linji gwida biex naċċettaw ir-realtajiet
L-ewwel linja gwida: agħżel ir-realtà li għandek l-għedewwa
It-tieni linja gwida: agħżel ir-realtà li jista’ jkollok fallimenti
Esperjenza ta’ Abraham Lincoln
It-tielet linja gwida: agħżel ir-realtà li mhux kulħadd iħobbok
Ir-raba’ linja gwida: agħżel ir-realtà li għandek il-limiti tiegħek
Il-ħames linja gwida: agħżel ir-realtà li trid iġġorr is-salib
 • Id-definizzjoni ta’ Glasser
 • L-umiltà mhix nuqqas ta’ stima tagħna nfusna
Esperjenza ta’ talb - 1
Esperjenza ta’ talb - 2
Mistoqsija VI – Tħossok mhux maħbub minn Alla?
Mistoqsija VII – L-umiltà f’Thomas Kempis

Kapitlu V: AĦNA LKOLL ULIED ALLA
 • Ferħ tiksbu meta tagħmel ir-rieda ta’ Alla
Eżempju mill-kalvarju
 • L-imħabba ta’ Alla tfejjaqna
Mudell f’San Franġisk ta’ Assisi
Żewġ sakranazzi
Baby Thomas
Madre Tereża
 • Alla jħobbna bħala Missier
Storja ta’ ajkla ċkejkna
 • L-istorja tagħna
 • Ejjew inħossu l-imħabba ta’ Alla
 • Ġesù huwa r-Ragħaj it-Tajjeb
Alla jaf kull dettall ta’ ħajjitkom
Il-mara b’sieq miksura
 • Insiru bħal tfal żgħar
 • Poter u umiltà
 • Li tħobb huwa li taqdi
 • Ir-rigal tas-sempliċità
Esperjenza ta’ talb – 1
Esperjenza ta’ talb – 2
Mistoqsija VIII – Nitlob għal persuna li ma nħobbx

Kapitlu VI: INSIRU SĦAĦ FI KRISTU RXOXT
 • Meta Ġesù jmissna nfiequ
 • Kundizzjonijiet għal fejqan
Mistoqsija IX – Li taħfer huwa riskju

Kapitlu VII: IŻ-ŻEWĠ PRINĊIPJI GĦALL-IMĦABBA
 • Ħobbu… bħalkom infuskom
 • Ħobb Il-karikatura tiegħek
 • Il-wieħed li xtaqt inkun
 • Inħobb… kif ħabb Ġesù
 • Mart raġel alkoħoliku
 • Seħer l-imħabba
 • Tħobb bla kundizzjoni
 • Tħobb lill-mara adultera
 • Tħobb lill-iben il-ħali
 • L-imħabba hija l-għajnuna viżiva ta’ Ġesù
Esperjenza ta’ talb
Mistoqsija X – Mhux kulħadd jista’ jkun ħabibi!

Kapitlu VIII: FEJQAN PERMEZZ TA’ ĦASIL IR-RIĠLEJN
 • Qari mill-Evanġelju skont Ġwann
Mistoqsija XI – Maħfra u kastig

Kapitlu IX: IT-TFULIJA TWEĠĠA’ U TFERI
 • Storja ta’ Shuan
 • Identifikazzjoni tal-ġrieħi
 • Immissu l-imgħoddi tagħna
 • Weġgħat tal-konċepiment
 • Mistoqsijiet dwar it-tnissil tiegħi
Talba ta’ Betleħem
Żewġ sptarijiet
 • It-twelid iweġġa’
 • Il-ħajja tweġġa’
Storja ta’ tifla b’xagħar sabiħ
Alla jsejħilna b’isimna
 • Fejqan tal-ġrieħi
Esperjenza ta’ talb
Mistoqsija XII – Fejqan u interċessjoni

Kapitlu X: L-IMĦABBA: IL-KMANDAMENT IL-ĠDID
 • Riċerka f’Nebraska
 • Tliet tipi ta’ reazzjonijiet
 • Emozzjonijiet somatiċi
 • Kunu mezzi ta’ mħabba
 • L-imħabba: il-karatteristika tan-Nisrani
 • Imħabba mondana u Nisranija
 • L-imħabba hija deċiżjoni
 • Fejqan permezz tal-imħabba
 • San Pawl jinsisti dwar l-imħabba
Lill-Korintin
Lill-Efesin
Lill-Filippin
Lill-Kolossin
Lill-Korintin, għal darb’oħra
Lir-Rumani
Esperjenza ta’ talb
Mistoqsija XIII – Persuni li ma jinbidlu qatt

Kapitlu XI: FEJQAN PERMEZZ TAL-MAĦFRA
 • Musulman jitlob għall-ħelsien
 • Erba’ kmandamenti importanti
Ħobbu lill-għedewwa tagħkom
Agħmlu l-ġid
Bierku
Is-saħta ma laqtitx il-bersall tagħha
Itolbu
Mistoqsija XIV - Il-maħfra hija azzjoni

Kapitlu XII: IL-FEJQAN TAL-ĠRIEĦI INTERNI TAGĦNA
 • L-istadju taċ-ċaħda
 • L-istadju tar-rabja
Għajnuna lill-air hostesses
 • L-istadju tan-negozjar
 • L-istadju tad-dipressjoni
 • L-istadju tal-aċċettazzjoni
Storja ta’ mara stuprata
Esperjenza ta’ talb
Mistoqsija XV – Maħfra u fejqan mill-ġrieħi

Kapitlu XIII: JALLA LKOLL TKUNU ĦAĠA WAĦDA
 • Il-monasteru fi kriżi
 • Is-sigriet ta’ komunità
Kriżi ta’ mħabba
 • L-unità bħala għajnuna viżiva
 • Żewġ stqarrijiet interessanti
Mara li xtaqet tkun paċenzjuża
 • Kun bennej tal-komunità
Rażżan ilsienek
Kun imħarreġ biex tisma’
Żomm is-silenzju meta tiġi kkritikat
Kun imħarreġ biex taqdi
Kun imħarreġ biex taħfer
Għid il-verità bil-ġentilezza u bl-imħabba
Kun imħarreġ biex tħalli lill-persuna l-oħra tirbaħ argument
Oħloq il-ferħ
Saħħaħ il-kariżmi, it-tamiet u l-kwalitajiet tajba tal-oħrajn
Fittex ir-rwol tiegħek fil-komunità
 • Nikbru mal-oħrajn
Esperjenza ta’ talb
Mistoqsija XVI – Komunitajiet u gruppi ta’ talb

Kapitlu XIV: FEJQAN FIŻIKU U TBATIJA FEDDEJJA
 • Fejqan fiżiku u l-mediċina
 • Tabib, spiżjar, pazjent
 • Mard fiżiku u mħabba
 • Modi ta’ talb
 • Evanġelizzazzjoni u fejqan
 • Fejqan u tbatija
 • Il-fejqan u t-tbatija feddejja jmorru flimkien?
Xhieda ta’ tfajjel b’diżabilità
L-istorja ta’ qasba tal-bambù
 • Santu Wistin u l-ministeru tal-fejqan
Mistoqsija XVII – Il-fidi u t-tbatija

Kapitlu XV: IL-MINISTERU TAL-FEJQAN FIŻIKU
 • Fuq il-passi ta’ Ġesù
Il-fejqan tal-mara li kienet tbati minn tnixxija tad-demm
Il-fejqan ta’ raġel marid ħdejn l-għadira
 • Is-sagrament tal-morda
 • Sagrament tal-komunità kollha
 • Atti ta’ mħabba
 • Sejħa biex naqdu fil-ministeru tal-fejqan
 • Tibża’ tkun fejjieq?
Lezzjoni fil-ministeru tal-fejqan
 • Talba għal persuni involuti fil-kura tas-saħħa
Mistoqsija XVIII – Inħobbu l-organu marid

Kapitlu XVI: SINERĠIJA TA’ KARIŻMI FIL-MINISTERU TAL-FEJQAN
 • Sinerġija ta’ kariżmi
Ix-xjenzi naturali
Id-don tal-lingwi
Id-don tal-profeziji
Id-don tal-għerf
Niddixxernu l-ispirti
 • Tipi differenti ta’ dixxernimenti
 • Nistrieħu fl-Ispirtu
 • Atmosfera favorevoli
Unità mal-Knisja
Miftuħa għall-Ispirtu
Talb ta’ ferħ
Tikkupjawx tekniki
 • Talb ta’ fejqan
Mistoqsija XIX – Niffissaw il-ħin għal Alla?
Mistoqsija XX – Jista’ Alla jixba’ minni?

KONKLUŻJONI
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content