Mulej ghallimna nitolbuA - RuĦ - Reliġjon u Ħajja

+356 21 498 343
Go to content
OLD titles
MULEJ, GĦALLIMNA NITOLBU
Il-Missierna bħala stil ta' ħajja
Awtur: Walter Lobina
Kategorija: Fidi
Numru ISBN: 978-9918-603-12-1
Format: Qoxra ratba
Qjies: 210x148mm
Paġni: 112
Sena: 2020
Prezz: €3.50

Dwar dan il-ktieb:

Il-Missierna hija triq li twassalna għand Alla. Jew aħjar: għand il-Missier, kif jgħidilna Ġesù. Hija laqgħa li ddewwaqna l-imħabba kbira tiegħu għalina. Hija laqgħa li twessgħalna l-ixfqa tagħna, u turina, maġenbna u madwarna, lil dawk li Alla jħobb, li huma “ħutna”. «Din mhijiex waħda millħafna talbiet Insara, iżda hi t-talba ta’ wlied Alla… Il-Missierna tqanqal fina dawk l-istess sentimenti li kellu Kristu Ġesù.»
(Papa Franġisk, Udjenza, 14 ta’ Marzu 2018)
Daħla

 • Il-kliem li ninqdew bih meta nitolbu
 • Il-Missierna, l-aktar talba li tingħad
 • Ġesù, mgħallem u mudell tat-talb
 • Il-Missierna, talba ġdida jew stil ta’ ħajja?
 • Dak li hu essenzjali fit-talb:
«Huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet»
 • Il-ġrajja tal-għollieq jaqbad, muftieħ għall-għarfien
u l-għajxien tal-Missierna
 • Talba magħmula lil Alla
 • Insejħu lil Alla Missier
 • Alla, Missier li nistgħu nsejħulu Abbà
 • Nagħrfu li aħna wlied il-Missier u aħwa bejnietna
 • Il-Missier li hu “fis-smewwiet”
 • Qaddsu l-isem ta’ Alla
 • Inqaddsu Isem Alla jfisser infaħħruh għal imħabbtu għalina
 • Meta nqaddsu l-Isem ta’ Alla nkunu nixhdu għalih b’ħajjitna
 • Inqaddsu Isem Alla jfisser inkunu xbieha tajba tiegħu
 • Tiġi Saltnatek
 • Is-Saltna ta’ “bin il-bniedem”
 • Is-Saltna: tema ċentrali tal-predikazzjoni ta’ Ġesù
 • Is-Saltna ta’ Alla fiċ-ċentru ta’ ħajjitna
 • Ikun li trid int
 • “Ikun li trid int” fil-Bibbja u fil-ħajja ta’ kuljum
 • Insalvaw, insiru qaddisin u wlied adottivi tiegħu:
din hi r-rieda ta’ Alla
 • Kif nistgħu nagħrfu li dak li nagħmlu jkun ir-rieda ta’ Alla   għalina?
 • Kif fis-sema, hekda fl-art
 • Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum
 • L-importanza tat-talba għall-ħobż
 • Il-ħobż u l-mod kif jitqassam
 • Ġesù, il-ħobż tal-ħajja
 • Aħfrilna dnubietna
 • Kif niksbu l-maħfra tad-dnubiet
 • It-talba għall-maħfra tkaxkarna magħha
 • Il-maħfra sies li fuqu tinbena d-dinja
 • La ddaħħalniex fit-tiġrib
 • It-tentazzjoni: fake news li b’xorti ħażina nemmnuha
 • Ġesù, it-tentazzjonijiet, u aħna
 • L-importanza tat-talb: la ddaħħalniex fit-tiġrib!
 • Iżda eħlisna mid-deni
 • Ħielsa mill-ħażen u mill-Ħażin
 • Minn fejn jiġi l-ħażen?
 • “Missier” hi l-ewwel kelma, l-aħħar waħda hi “deni”
 • Nagħmlu l-qalb u ngħidu: Missierna…
 • L-għar tal-“Missierna” f’Ġerusalemm
 • Is-sigriet tal-Missierna

Għeluq
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2023. All rights reserved.
Created by ĊAK Graphics.
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping/Delivery charge is calculated immediately on your cart.
> Extra shipping costs apply for international orders.
Contact Us
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR4611 - MALTA
Phone: +356 2149-8343
Fax: +356 2144-3458
Payments
We accept all major payments methods.
Shipping
We can post your book wherever you want.
> Shipping charge is calculated immediately on your cart.
> Extra costs apply to international orders.
> Local shipping is FREE if you spend 10 EUR or more.
Back to content